Jami Wilcoxon

Name: Jami Wilcoxon
Age: 23
Name of Tattoo Artist: Famous Leg Greg


   Photos ©1998 Michele Curel